کنسرت گروه چارتار | ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

این کنسرت به پایان رسیده است