گالری: نشست خبری

نشست خبری همایش بیماری های نادر

امیر فرزانه

نشست خبری رحیم شهریاری – تبریز

امیر فرزانه

نشست مطبوعاتی حامد همایون

امیر فرزانه