گالری: کارگاه

دومین نشست «در آستانه»

امیر فرزانه

خانه ترانه

امیر فرزانه

خانه ترانه

امیر فرزانه

خانه ترانه

امیر فرزانه

نشست ترانه و آواز

امیر فرزانه

جلسه آواز و ترانه

امیر فرزانه

نشست تخصصی ترانه و آواز

امیر فرزانه

محفل شعر و موسیقی اتفاق ترانه

امیر فرزانه

پنجمین نشست ترانه – آواز

امیر فرزانه