گالری: کارگاه

اولین جلسه شب ترانه و آواز

امیر فرزانه

هزار صدا

امیر فرزانه

کانون ادبی زمستان

امیر فرزانه

خانه ترانه

امیر فرزانه

خانه ترانه با مدیریت روزبه بمانی

امیر فرزانه

کارگاه ترانه افشین مقدم

امیر فرزانه