گالری: آذربایجان

کنسرت بزرگ ۴ خواننده آذربایجانی

امیر فرزانه

کنسرت عاشیق لار (آذربایجان)

امیر فرزانه

کنسرت محمد علیزاده – تبریز

امیر فرزانه