گالری: بیماری نادر

مراسم ترحیم دکتر علی داودیان

امیر فرزانه

تشییع پیکر دکتر علی داودیان

امیر فرزانه

نشست خبری همایش بیماری های نادر

امیر فرزانه