گالری: تولد ایرج

جشن زادروز ۸۷ سالگی استاد ایرج

امیر فرزانه