گالری: تولد 85 سالگی ایرج

جشن زادروز ۸۵ سالگی ایرج

امیر فرزانه