گالری: جشنواره شعر پزشکی

اختتامیه جشنواره شعر پزشکی

امیر فرزانه