گالری: حافظ ناظری کرمانشاه

کنسرت شهرام و حافظ ناظری – کرمانشاه

امیر فرزانه