گالری: حامد ذاکری

مراسم تشییع حامد هاکان

امیر فرزانه