گالری: رسیتال تار

رسیتال تار و پیانو در اردبیل

امیر فرزانه