گالری: رونمایی آلبوم سپیدار

مراسم رونمایی از آلبوم سپیدار

امیر فرزانه