گالری: ریکاردو موتی

کنسرت مشترک ایران و ایتالیا

امیر فرزانه