گالری: زلزله کرمانشاه

خنده ها کنار چادر

امیر فرزانه