گالری: شهرام ناظری کرمانشاه

کنسرت شهرام و حافظ ناظری – کرمانشاه

امیر فرزانه