گالری: شهر ری

مراسم تشییع حامد هاکان

امیر فرزانه