گالری: مراسم ترحیم

مراسم ترحیم دکتر علی داودیان

امیر فرزانه