گالری: نشست خبری رحیم شهریاری

نشست خبری رحیم شهریاری – تبریز

امیر فرزانه