گالری: هنرمندان در جشن تولد ایرج

جشن زادروز ۸۵ سالگی ایرج

امیر فرزانه