گالری: کنسرت حمیدرضا کشور پژوه و فرزاد زاهدی برج آزادی