گالری: کنسرت علیرضا طلیسچی

کنسرت علیرضا طلیسچی

نیلوفر اسدی

کنسرت علیرضا طلیسچی

نیلوفر اسدی

کنسرت علیرضا طلیسچی کرمانشاه

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی – سنندج

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی – بابلسر

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی – ساری

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی

امیر فرزانه

کنسرت علیرضا طلیسچی – ۲

امیر فرزانه