دانلود آهنگ برگریزان از شهرام ناظری

برگریزان

شهرام ناظری
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ برگریزان از شهرام ناظری برگریزان شهرام ناظری --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ برگریزان شهرام ناظری در رسانه نوا / پخش آنلاین آهنگ برگریزان شهرام ناظری در رسانه نوا / متن آهنگ برگریزان از شهرام ناظری

متن آهنگ برگریزان از شهرام ناظری

دانلود آهنگ برگریزان شهرام ناظری

شاخ برگ آور شکست شاخ برگ آور شکست باد مرگ آور شده است
باد تاعون سیاه برگ ریزان را میان باغ آورده است
شاخ برگ آور شکست شاخ برگ آور شکست باد مرگ آور شده است
باد تاعون سیاه برگ ریزان را میان باغ آورده است
برگهای مرگ آبهای خواب سنگهای سخت دیده خارایی
خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ , خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ
روی گلهای پتوها خاک میریزد مرگ پشته مرگ کوه پشت کوه چشمه سار ماه میخشکد

دانلود آهنگ برگریزان شهرام ناظری

خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ روی گلهای پتوها خاک میریزد
مرگ پشته مرگ کوه پشته کوه چشمه سار ماه میخشکد
سرو سنگی را میان باد میخواند یاسهای کاغذی در باغ میریزد
خانه ها تاریک سایه ها بیدار روستاها خشکو بی حاصل
پشته کوه سنگیه سنگین پشته کوه سنگیه سنگین
ارغوان ماه بی برگ است شاخه ی مرگ است , شاخه ی مرگ است
شاخ برگ آور شکست است باد مرگ آور شده است
خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ , خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ
روی گلهای پتوها خاک میریزد مرگ پشته مرگ کوه پشته کوه چشمه سار ماه میخشکد

دانلود آهنگ برگریزان شهرام ناظری

موزیک‌های برتر