متن آهنگ نگار من از خشایار اعتمادی

هر چه کنی بکن مکن ترک من ای نگار من هر چه بری ببر مبر سنگدلی به کار من هر چه هلی بهل مهل پرده به روی چون قمر هر چه دری بدر مدر پرده ی اعتبار من هر چه کشی بکش مکش باده به بزم مدعی هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم هر چه نهی بنه منه پای به رهگذاره من هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من هر چه روی برو مرو راه خلافه دوستی هر چه کنی بکن مکن خانه ی اختیار من هر چه کشی بکش مکش باده به بزم مدعی هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم هر چه نهی بنه منه پای به رهگذاره من هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من هر چه روی برو مرو راه خلافه دوستی هر چه کنی بکن مکن خانه ی اختیار من

کد پخش آنلاین


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *