این بود زندگی

محسن چاوشی
--:--
--:--
1 این بود زندگی محسن چاوشی --:--

متن آهنگ این بود زندگی از محسن چاوشی

میزی برای کار، کاری برای تخت
تختی برای خواب، خوابی برای جان
جانی برای مرگ، مرگی برای یاد
یادی برای سنگ این بود زندگی
جانی برای مرگ، مرگی برای یاد
یادی برای سنگ این بود زندگی
میزی برای کار، کاری برای تخت
تختی برای خواب، خوابی برای جان
جانی برای مرگ، مرگی برای یاد
یادی برای سنگ این بود زندگی
جانی برای مرگ، مرگی برای یاد
یادی برای سنگ این بود زندگی
این بود زندگی…

موزیک‌های برتر

این بود زندگی
محسن چاوشی
--:--
--:--