آواز خوانی مختاباد در آخرین جلسه شورای شهر تهران

سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران امروز ۳۱ مرداد به ریاست مهدی چمران در محل شورای شهر برگزار شد. در بخش نخست جلسه امروز نیز عبدالحسین مختاباد نیز لحظاتی را برای اعضای شورای شهر تهران آواز خواند، ضمن اینکه در جلسه امروز به هر یک از اعضای شورای شهر تهران

ادامه