وضعیت موسیقی آذربایجانی در ایران و خارج از کشور

​در مقایسه با موسیقی های ملل دیگر موسیقی ما چندان تبلیغات نشده چون اگر داخل کشور را در نظر بگیریم ما ادعا داریم که ۴٠ درصد کشور به زبان آذربایجانی مسلط هستند چرا حداقل ۴٠ تا خواننده طراز اول در کشور نداشته باشیم؟ چرا نوازنده های خوب آذربایجانی از طرف گروههای پاپ ایرانی جذب میشوند

ادامه