نواگرام: آلبوم ابراهیم

نابرده رنج «رنج» میسر نمی‌شود

امیر فرزانه