نواگرام: آلبوم کلاغ سفید

دومین آلبوم گروه دال منتشر می‌شود

امیر فرزانه