نواگرام: آلودگی هوا

«اهواز هوا، برق، آب، زندگی ندارد»

امیر فرزانه

خفگی …