نواگرام: آمدیم نبودید

آمدیم که بمانیم! آمدیم نبودید!

امیر فرزانه