نواگرام: آمدیم که بمانیم

آمدیم که بمانیم! آمدیم نبودید!

امیر فرزانه