اپراى حلاج از اول تا ششم اسفند ماه در تهران تمدید شد

 پس از اجراهای ۳ تا ۹ بهمن ماه اپرای حلاج در تالار وحدت، این کنسرت در تاریخ ۱ تا ۶ اسفند ماه ۹۷ نیز تمدید شد. خلاصه اى از داستان اپراى ( حلاج )  اواخر قرن دوم ادیب و سراینده اى بزرگ بنام ( حسین منصور حلاج ) مبارزه اى ملى و ایدئولوژیک و عارفانه

ادامه