نواگرام: اشعار

«کیومرث منشی زاده درگذشت»

امیر فرزانه