نواگرام: اولین

اولین مدال تاریخ در المپیک

امیر فرزانه