نواگرام: اول مجلس

اولین قطعه رسمی پدرام پالیز منتشر شد

امیر فرزانه