اجرای قطعه ایران من در کنسرت پروژه سی

با چشم جانتان این چند سطر را بخوانید؛ مادرى جگر گوشه اش را به عشق تو فدا مى کند پدرى نور چشمش را، پسرش را در راه پاسدارى از تو قربانى مى دهد پس کدامین عشق را با تو سر برابریست به یزدان که هیچ کس و هیچ چیز به یزدان سوگند که تو عزیز

ادامه