نواگرام: ایرج رحمانپور

بپر داخت نوینم، عقاب سرزمینم …

امیر فرزانه