نواگرام: بابا

«بابا برای نان جان داد»

امیر فرزانه