قطعه «باز باران» با صدای میثم مروستی منتشر شد

«باز باران» با نگرشِ تلاش و کشفِ چشم اندازهاى تازه و به نظر بنده «حیات بخش» در موسیقى تلفیقى به لحاظ: .انتخاب ریتم هاى خاص و مهـجور بومىِ ایران در موسیقى غیر سنتى.مدگردى هاى منطقى و مستمر و دلنشینِ وامدار از سنّتِ مرکب خوانى در چند دهه گذشته موسیقى اصیل ایران. رویکردهاى جدید به شعرها و

ادامه