نواگرام: باغ فردوس

گروه عارف در سال ۱۳۶۸

امیر فرزانه