نواگرام: بهرام شفیع علت مرگ

بهرام شفیع از دنیا رفت

امیر فرزانه