تایتانیک ایران در بوشهر

کشتی رافائل در زمان ورودش به ایران از ایتالیا در بندر بوشهر ایران پهلو گرفت و به یکی از جاذبه های شهر بوشهر تبدیل شد؛ این کشتی در سال ۱۹۷۶ توسط محمدرضاشاه به منظور بازپرداخت بدهی ایتالیا گرفته شد و بندر بوشهر نیز پهلو گرفت. پهنای کشتی رافائل ایتالیایی حدود ۶۰ متر و گنجایش ۱۸۰۰

ادامه