لطفا در مقابل دادگاه امیر تجمع نکنید!

امیر دیوا از هواداران تتلو خواست تا در روز برگزاری دادگاه امیرحسین مقصودلو در مقابل دادگاه تجمع نکنند. او افزود هرگونه تجمع و یا رفتارهای خود جوش هواداران به ضرر تتلو خواهد بود و موجب بروز مشکلاتی دیگر در روند بررسی پرونده او خواهد شد و مسئولین نیز بارها در این رابطه به اطرافیان امیر تتلو

ادامه