نواگرام: تصادف اتوبوس سنندج

چه زخم نا تمومی …

امیر فرزانه