نواگرام: تصادف در سنندج

چه زخم نا تمومی …

امیر فرزانه