نواگرام: جری لوئیس

جری لوئیس کمدین مشهور درگذشت

امیر فرزانه