نواگرام: جمشید عندلیبی

گروه عارف در سال ۱۳۶۸

امیر فرزانه