من، رضا صادقی / اهل جنوبم …

​بندرعباس که مرا عاشقانه بزرگ کرد، اصالتم از شهر میناب روستاى « کریان» که سادگى و آرامى لبخند عشقه… به هـمین سادگى از همین مردمان ساده و صبور که جهـانشون به اندازه دریا ارام و نگاهـشون به بلنداى نخل باوقار من ایرانى جنوبى ام من صداى شرجى و نفس داغ دریا من ساده ترین لبخند روستایى #یعنی_درد

ادامه