تقدیرنامه دولت کانادا به محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده با انتشار این عکس در کنار مهدی کرد و حسین توتونچیان نوشت: تقدیر نامه از طرف دولت کانادا که هیچ وقت این لطفی که به بنده داشتن رو فراموش نمیکنم. این خواننده ۱۹، ۲۱ و ۲۶ آپریل ۲۰۱۹ در شهرهای مونتریال، تورنتو و ونکوور کانادا به روی صحنه رفت.

ادامه